Priser och villkor 2020

ex moms

ink moms

Stationsavgift

Ord pris1 7002 125
Boka tidigt1 3001 625Erbjudande för dig som bokar och betalar stationsavgiften senast den 15 april 2020
Helårskund1 1001 375Erbjudande för dig som är eller under året blir inackorderad helårskund på Blädde Gård

Veterinäravgift

Färsk (AI) och transporterad kyld sperma (TAI)2 2002 500Veterinäravgiften faktureras av ansvarig veterinär Agneta Tegnér, eventuella behandlingar och provtagningar tillkommer

Uppstallning – stohotell

DaguppstallningSton som står kvar under dagen och hämtas samma dag som de lämnas
> sto utan föl120150
> sto med föl140175
Dygnsuppstallning
box med daglig utevistelse
> sto utan föl175219
> sto med föl200250
Lösdrift
> sto utan föl115144
Bete i grupp
> sto utan föl80100

Övrigt

Övriga varor och tjänster utöver det som ingår i stations- respektive veterinäravgift debiteras separat

Villkor

Sto, inklusive eventuellt föl vid sidan, tas emot och stallas upp på stoägarens/företrädarens/uppfödarens – hädanefter stoägaren – risk. Stoägaren intygar att så vitt stoägaren känner till, att stoet eller fölet de senaste tre veckorna inte visat tecken på smittsam sjukdom och inte heller varit uppstallad i stall där sjuka hästar och smittsam sjukdom förekommit.

Stoägaren ansvarar för skador som hästen orsakar på anläggningen och mot tredje man och vid eventuell transport som företrädare för Blädde Seminstation ombesörjer. Blädde Seminstation ansvarar inte för medtagen utrustning, transporter eller andra fordon.

Blädde Seminstation ansvarar inte för, och kan inte ställas till svars, om sto eller föl kommer till skada vid vistelse på seminstationen eller på anläggningen, i hagar eller på beten. Om företrädare för Blädde Seminstation anser att stoet eller fölet behöver veterinärvård, medicinsk behandling eller hovslagare ger stoägaren företrädare för Blädde Seminstation tillåtelse att på stoägarens bekostnad använda veterinär och hovslagare. Företrädare för Blädde Seminstation äger rätt att tillkalla veterinär eller djurambulans om hästens behov bedöms som akut och det inte omedelbart går att nå stoägaren eller vid oenighet därom, om företrädare för Blädde Seminstation så bedömer. Stoägaren svarar för samtliga kostnader härför.

Behandlingar och förbrukningsmaterial och därmed förenliga kostnader, utöver vad som ingår i stations- och veterinäravgift, kan tillkomma. Sådana kostnader belastar stoägaren och efterfaktureras.

Särskilda överenskommelser mellan Blädde Seminstation och stoägaren ska vara skriftliga för att vara gällande.

 Fakturering

  • Betalningsvillkor 10 dagar. Eventuella invändningar mot fakturan ska ske inom 8 dagar. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 15 %.
  • Frågor gällande fakturan tas emot på ekonomi@bladde.se
  • Undvik faktureringsavgift genom att möjliggöra utskick av faktura via e-post.
  • Administrativ avgift kan tas ut om ändring behöver göras i fakturan på grund av felaktig eller otillräcklig information från kund.
  • Moms tillkommer på samtliga priser.

Stoägaren accepterar priser och villkor genom att påbörja semineringsprocessen. Blädde Seminstation ansvarar inte för eventuella tryckfel.