Priser och villkor 2023

 

ex moms

ink moms

  

Stationsavgift

 

 

  
Stationsavgift1 5001 875

För utlandsstationerade hingstar tillkommer en administrativ avgift om 200 kr exkl moms, dock ej danskstationerade hingstar.

 

 
Bonusprogram  Kontakta oss för mer information 

Veterinäravgift

    
Färsk (AI) och transporterad kyld sperma (TAI)2 5003 125  
Fryst, FAI, alternativ 13 1003 875Per brunst 
Fryst, FAI, alternativ 26 5008 125Paket, två brunster med möjlighet även till AI/TAI vid en brunst 

Uppstallning – stohotell

    
Daguppstallning  Ston som står kvar under dagen och hämtas samma dag som de lämnas 
> sto utan föl   150   188  
> sto med föl   170   212  
Dygnsuppstallning
med daglig utevistelse
    
> sto utan föl   185   231  
> sto med föl   210   262  
Lösdrift i grupp    
> sto utan föl   160   200  
Bete i grupp    
> sto utan föl   120   150  

Fraktkostnader

    
Samlings- och packningsavgift   650   812Per säsong och sto 
MHAB frakt inom Sverige med bil   9001 125  
MHAB frakt inom Sverige med flyg1 1001 375  
Emballage vid hämtning av semin på Blädde Gård   120   150  

Övrigt

    
Journalföring enligt myndighetskrav   200   250  
Övriga varor och tjänster utöver det som ingår i stations- respektive veterinäravgift debiteras separat    

 

Villkor 

Sto, inklusive eventuellt föl vid sidan, tas emot och stallas upp på stoägarens/företrädarens/uppfödarens – hädanefter stoägaren – risk. Stoägaren intygar att stoet eller fölet de senaste tre veckorna inte visat tecken på smittsam sjukdom och inte heller varit i en miljö där sjuka hästar och smittsam sjukdom förekommit.

Stoägaren ansvarar för skador som hästen orsakar på anläggningen och mot tredje man och vid eventuell transport som företrädare för Blädde Gård ombesörjer. Blädde Gård ansvarar inte för medtagen utrustning, transporter eller andra fordon.

Blädde Gård ansvarar inte för, och kan inte ställas till svars, om sto eller föl kommer till skada vid vistelse på seminstationen eller på anläggningen, i hagar eller på beten. Blädde Gård kan inte ställas till svars gällande veterinära åtgärder eller bedömningar. Garantier för dräktighet kan av naturliga skäl inte lämnas. Om företrädare för Blädde Gård anser att stoet eller fölet behöver veterinärvård, medicinsk behandling eller hovslagare ger stoägaren företrädare för Blädde Gård tillåtelse att på stoägarens bekostnad använda veterinär och hovslagare. Företrädare för Blädde Gård äger rätt att tillkalla veterinär eller djurambulans om hästens behov bedöms som akut och det inte omedelbart går att nå stoägaren eller vid oenighet därom, om företrädare för Blädde Gård så bedömer. Stoägaren svarar för samtliga kostnader härför.

Behandlingar, provtagningar, undersökningar och förbrukningsmaterial och därmed förenliga kostnader, utöver vad som ingår i stations- och veterinäravgift, kan tillkomma. Sådana kostnader belastar stoägaren och efterfaktureras. I stations- och veterinäravgift ingår vid insemination med färsk semin (AI och TAI) arbete och ultraljudskontroller under tre (3) brunster. I stations- och veterinäravgift vid insemination med fryst sperma (FAI) enligt alternativ 1 ingår arbete och ultraljudskontroller vid en (1) brunst. I stations- och veterinäravgift vid insemination med fryst sperma (FAI) enligt alternativ 2 ingår arbete och ultraljudskontroller vid två (2) brunster, därefter ges möjlighet vid en (1) brunst att seminera med färsk (AI) eller transportsperma (TAI). I samtliga stations- och veterinäravgifter ingår även dräktighetsundersökning under säsongen vid cirka 14-17 dygn och cirka 25-30 dygn. Dräktighetsundersökningar vid andra tillfällen, exempelvis 40-45 dygn och 90-dygn, ligger utanför stations-och veterinäravgifter. Transportkostnader kan komma att ändras om transportbolagen ändrar sina taxor eller på grund av andra omständigheter som ligger utanför Blädde Gård AB:s kontroll.

Särskilda överenskommelser mellan Blädde Seminstation och stoägaren ska vara skriftliga för att vara gällande.

 Fakturering

  • Betalningsvillkor 10 dagar. Eventuella invändningar mot fakturan ska ske inom 8 dagar. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 15 %.
  • Frågor gällande fakturan tas emot på ekonomi@bladde.se
  • Undvik faktureringsavgift genom att möjliggöra utskick av faktura via e-post.
  • Administrativ avgift kan tas ut om ändring behöver göras i fakturan på grund av felaktig eller otillräcklig information från kund.
  • Moms tillkommer på samtliga priser.

Stoägaren accepterar priser och villkor genom att påbörja semineringsprocessen. Blädde Seminstation ansvarar inte för eventuella tryckfel.