Priser och villkor 2024

 

 

ex moms

ink moms

  

Veterinäravgift

    
Färsk (AI) och transporterad kyld sperma (TAI)4 200 5 250

Inklusive stationsavgift

För utlandsstationerade hingstar tillkommer en administrativ avgift om 200 kr exkl moms

 

 
Fryst, FAI, alternativ 14 600 5 750Per brunst. Inklusive stationsavgift 
Fryst, FAI, alternativ 28 50010 625Paket, två brunster med möjlighet även till AI/TAI vid en brunst. Inklusive stationsavgift 

Embryotransfer – All Inclusive

  

Paketet för dig som vill ha koll! Här ingår insemination av donatorstoet och hela embryoprocessen för ditt sto och våra mottagarston. Utanför embryoprocessen ligger donatorstoets uppstallning och ev behandlingar. Uppstallning av mottagarstoet till och med dygn 40 ingår liksom hyra av mottagarstoet till och med mars 2026. Vid utebliven dräktighet gör vi utifrån förutsättningar och önskemål förnyade försök under seminsäsongen.

 
Startavgift / Flat fee  750    938   
Per dräktigt mottagarsto vid 40 dygns dräktighet2 850 3 563 . 

Embryotransfer 

  Prislistan för dig som hellre betalar per processteg, eller dig som har ett nedfruset embryo som ska transfereras, eller dig som har ett sto som är seminerat vid en annan station, eller dig som har egna mottagarston! 
Startavgift /Flat fee    750     813   
Förberedelse och synkronisering av mottagarston    450     563 Per brunst 
Per dräktigt mottagarsto vid 40 dygns dräktighet 2 000  2 500 Uppstallning av våra mottagarston till och med dygn 40 ingår liksom hyra av mottagarstoet till och med mars 2026. Donatorstoets uppstallning och ev behandlingar tillkommer. 
Synkronisering av eget mottagarsto    670     838 Per brunst, exkl uppstallning. Ett donatorstos uppstallning och ev behandlingar tillkommer. 

Uppstallning – stohotell

    
Daguppstallning  Ston som står kvar under dagen och hämtas samma dag som de lämnas 
> sto utan föl   160   200  
> sto med föl   190   238  
Dygnsuppstallning
med daglig utevistelse
    
> sto utan föl   195   244  
> sto med föl   225   281  
Lösdrift i grupp    
> sto utan föl   160   200  
Bete i grupp    
> sto utan föl   120   150  

Fraktkostnader

    
Samlings- och packningsavgift   650   812Per säsong och sto 
MHAB frakt inom Sverige med bil   9501 188  
MHAB frakt inom Sverige med flyg1 2001 500  
Emballage vid hämtning av semin på Blädde Gård   150   188  

Övrigt

    
Bonusprogram  Kontakta oss för mer information 
Journalföring enligt myndighetskrav   250   313  
Övriga varor och tjänster utöver det som ingår i veterinäravgift debiteras separat    
Embryotransfer debiteras i Euro, övriga priser i svenska kronor    

 

Villkor 

Sto, inklusive eventuellt föl vid sidan, tas emot och stallas upp på stoägarens/företrädarens/uppfödarens – hädanefter stoägaren – risk. Stoägaren intygar att stoet eller fölet de senaste tre veckorna inte visat tecken på smittsam sjukdom och inte heller varit i en miljö under samma tidsperiod där sjuka hästar och smittsam sjukdom förekommit.

Stoägaren ansvarar för skador som hästen orsakar på anläggningen och mot tredje man och vid eventuell transport som företrädare för Blädde Gård ombesörjer. Blädde Gård ansvarar inte för medtagen utrustning, transporter eller andra fordon.

Blädde Gård ansvarar inte för, och kan inte ställas till svars, om sto eller föl kommer till skada vid vistelse på seminstationen eller på anläggningen, i hagar eller på beten. Blädde Gård kan inte ställas till svars gällande veterinära åtgärder eller bedömningar. Garantier för dräktighet kan av naturliga skäl inte lämnas. Om företrädare för Blädde Gård anser att stoet eller fölet behöver veterinärvård, medicinsk behandling eller hovslagare ger stoägaren företrädare för Blädde Gård tillåtelse att på stoägarens bekostnad använda veterinär och hovslagare. Företrädare för Blädde Gård äger rätt att tillkalla veterinär eller djurambulans om hästens behov bedöms som akut och det inte omedelbart går att nå stoägaren eller vid oenighet därom, om företrädare för Blädde Gård så bedömer. Stoägaren svarar för samtliga kostnader härför.

Behandlingar, provtagningar, undersökningar och förbrukningsmaterial och därmed förenliga kostnader, utöver vad som ingår i stations- och veterinäravgift, kan tillkomma. Sådana kostnader belastar stoägaren och efterfaktureras. Stoägaren delegerar till stationen att ta beslut om eventuella behandlingar mm som veterinären anser behövas för att förbättra stoets möjligheter till dräktighet och godtar därmed eventuella uppkomna kostnader för detta. Det finns ingen skyldighet för stationen/veterinären att meddela stoägaren i förväg om ev behandlingar. I stations- och veterinäravgift ingår vid insemination med färsk semin (AI och TAI) arbete och ultraljudskontroller under tre (3) brunster. I stations- och veterinäravgift vid insemination med fryst sperma (FAI) enligt alternativ 1 ingår arbete och ultraljudskontroller vid en (1) brunst. I stations- och veterinäravgift vid insemination med fryst sperma (FAI) enligt alternativ 2 ingår arbete och ultraljudskontroller vid två (2) brunster, därefter ges möjlighet vid en (1) brunst att seminera med färsk (AI) eller transportsperma (TAI). I startavgift för embryotransfer ingår stations- och veterinäravgift. I samtliga stations- och veterinäravgifter ingår även dräktighetsundersökning under säsongen vid cirka 14-17 dygn och cirka 28-34 dygn. Dräktighetsundersökningar vid andra tillfällen, exempelvis 40-45 dygn och 90-dygn, ligger utanför stations-och veterinäravgifter. Dräktighetskontroll vid 40 dygn ingår vid embryotransfer. Transportkostnader kan komma att ändras om transportbolagen ändrar sina taxor eller på grund av andra omständigheter som ligger utanför Blädde Gård AB:s kontroll.

Priser anges och faktureras i svenska kronor, undantaget är embryotransfer som ange, faktureras och betalas i Euro.

Särskilda överenskommelser mellan Blädde Seminstation och stoägaren ska vara skriftliga för att vara gällande.

Verksamheten vid seminstationen är ansvarsförsäkrad och vi följer utarbetade branschrekommendationer.

 Fakturering

  • Betalningsvillkor 10 dagar. Faktureringsavgift om 20 kr per faktura utgår. Eventuella invändningar mot fakturan ska ske inom 8 dagar.
  • Undvik förhöjd faktureringsavgift (45 kr per faktura) genom att möjliggöra utskick av faktura via e-post
  • Fakturering kan ske veckovis
  • Startavgift för embryotransfer debiteras i samband med bokning
  • Frågor gällande fakturan tas emot på ekonomi@bladde.se
  • Vid försenad eller utebliven betalning debiteras påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift
  • Dröjsmålsränta med 15 % utgår vid försenad eller utebliven betalning från fakturans förfallodag
  • Administrativ avgift kan tas ut om ändring behöver göras i fakturan på grund av felaktig eller otillräcklig information från kund
  • Moms tillkommer på samtliga priser

Stoägaren accepterar priser och villkor genom att påbörja semineringsprocessen. Blädde Seminstation ansvarar inte för eventuella tryckfel.