Priser och villkor

ex moms

ink moms

Stationsavgift

Ord pris TAI1 7002 125

 

 

Blädde Gårds hingstprogram, AI1 5001 875
Boka tidigt TAI1 5001 875Erbjudande för dig som bokar och betalar stationsavgiften senast den 2 maj 2022. Du väljer sedan själv när under seminsäsongen 2022 som seminprocessen påbörjas.
FAI3 3004 125

Veterinäravgift

Färsk (AI) och transporterad kyld sperma (TAI)2 5003 125
FAI6 0007 500

Uppstallning – stohotell

DaguppstallningSton som står kvar under dagen och hämtas samma dag som de lämnas
> sto utan föl   150   188
> sto med föl   170   212
Dygnsuppstallning
med daglig utevistelse
> sto utan föl   185   231
> sto med föl   210   262
Lösdrift
> sto utan föl   160   200
Bete i grupp
> sto utan föl   110   138

Fraktkostnader

Samlings- och packningsavgift   500   625Per säsong och sto
MHAB frakt inom Sverige med bil   8501 063
MHAB frakt inom Sverige med flyg1 1001 375
Emballage vid hämtning av semin på Blädde Gård   100   125

Övrigt

Journalföring enligt myndighetskrav   200   250
Övriga varor och tjänster utöver det som ingår i stations- respektive seminavgift debiteras separat

 

Villkor 

Sto, inklusive eventuellt föl vid sidan, tas emot och stallas upp på stoägarens/företrädarens/uppfödarens – hädanefter stoägaren – risk. Stoägaren intygar att stoet eller fölet de senaste tre veckorna inte visat tecken på smittsam sjukdom och inte heller varit i en miljö där sjuka hästar och smittsam sjukdom förekommit.

Stoägaren ansvarar för skador som hästen orsakar på anläggningen och mot tredje man och vid eventuell transport som företrädare för Blädde Seminstation ombesörjer. Blädde Seminstation ansvarar inte för medtagen utrustning, transporter eller andra fordon.

Blädde Seminstation ansvarar inte för, och kan inte ställas till svars, om sto eller föl kommer till skada vid vistelse på seminstationen eller på anläggningen, i hagar eller på beten. Om företrädare för Blädde Seminstation anser att stoet eller fölet behöver veterinärvård, medicinsk behandling eller hovslagare ger stoägaren företrädare för Blädde Seminstation tillåtelse att på stoägarens bekostnad använda veterinär och hovslagare. Företrädare för Blädde Seminstation äger rätt att tillkalla veterinär eller djurambulans om hästens behov bedöms som akut och det inte omedelbart går att nå stoägaren eller vid oenighet därom, om företrädare för Blädde Seminstation så bedömer. Stoägaren svarar för samtliga kostnader härför.

Behandlingar, provtagningar och förbrukningsmaterial och därmed förenliga kostnader, utöver vad som ingår i stations- och seminavgift, kan tillkomma. Sådana kostnader belastar stoägaren och efterfaktureras. I avgifterna ingår ultraljudskontroller inför inseminationer under säsongen samt dräktighetsundersökningar under säsongen vid cirka 14-17 dygn och cirka 25-30 dygn. I stations- och seminavgiften vid insemination med fryst sperma (FAI) ingår arbete vid två brunster, därefter färsk (AI) eller transportsperma (TAI). Stationsavgift enligt boka-tidigt-erbjudande återbetalas ej och är villkorad. Erbjudandet gäller under förutsättning att full betalning kommit Blädde Gård AB tillhanda senast angivet datum. I annat fall debiteras mellanskillnaden kontra ordinarie stationsavgift i efterhand.  Transportkostnader kan komma att ändras om transportbolagen ändrar sina taxor eller på grund av andra omständigheter som ligger utanför Blädde Gård AB:s kontroll.

Särskilda överenskommelser mellan Blädde Seminstation och stoägaren ska vara skriftliga för att vara gällande.

 Fakturering

  • Betalningsvillkor 10 dagar. Eventuella invändningar mot fakturan ska ske inom 8 dagar. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 15 %.
  • Frågor gällande fakturan tas emot på ekonomi@bladde.se
  • Undvik faktureringsavgift genom att möjliggöra utskick av faktura via e-post.
  • Administrativ avgift kan tas ut om ändring behöver göras i fakturan på grund av felaktig eller otillräcklig information från kund.
  • Moms tillkommer på samtliga priser.

Stoägaren accepterar priser och villkor genom att påbörja semineringsprocessen. Blädde Seminstation ansvarar inte för eventuella tryckfel.